Over deze site

- Wat is het doel van deze Website?

1.) Het ontsluiten van informatie op het internet over de oudheid.
2.) Het geven van informatie over de oudheid.

- Waarom is de layout zo simpel?

Wat de opmaak betreft is gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke opmaak, zonder plaatjes, omdat dat dat de snelheid van het laden zeer ten goede komt.

- Wie heeft deze site gemaakt?

Pieter van Hilten is student Griekse en Latijse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Nijmegen.

- Opmerkingen

Deze website is nog in een opbouwende fase. Het is zeer goed mogelijk dat er in deze website typefouten, onnauwkeurigheden of andere fouten voorkomen.

- Woord van dank

Graag wil ik iedereen danken die mij op welke manier ook maar heeft geholpen met het maken van deze site.
Ook u, lezer, voor het bezoeken van deze site.
Graag wil ik drs. F.J.F. van Hilten speciaal bedanken voor het in het Engels vertalen van de startpagina.

- Copyrightbepalingen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze electronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëen, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker van deze website.
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan de maker van deze website geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen voortkomen.
De maker van deze website is noch verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites, noch voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit het klikken op een link.
copyright 2002 P.J.M. van Hilten


Pieter van Hilten (c) 2003
--Home--